روزنامه شروع

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه شروع (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر پایه ۱/۴ صفحهنیم صفحهتمام صفحه
اول۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰-
دوم۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰
سوم۶/۴۰۰/۰۰۰۷۶/۸۰۰/۰۰۰۱۵۳/۶۰۰/۰۰۰۳۰۷/۲۰۰/۰۰۰
یازدهم۷/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰۲۳۶/۰۰۰/۰۰۰۰
آخر۷/۵۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
ویژه نامه۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار