روزنامه سیاست روز

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه سیاست روز

صفحه / کادرکادر پایه۲ کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحهنیم صفحه
اول۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم (سیاسی)۵/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۵۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۲۰۰/۰۰۰
سوم (سیاسی)۷/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۶۰۰/۰۰۰۳۱/۵۰۰/۰۰۰۵۰/۴۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰
سایر صفحات داخلی۳/۵۰۰/۰۰۰۶/۳۰۰/۰۰۰۱۵/۷۵۰/۰۰۰۲۵/۲۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰
آخر۸/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۴۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۵۷/۶۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار