روزنامه سپید

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه سپید (سال ۱۳۹۵)

صفحه۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۳ صفحه۱/۲ صفحهصفحه کامل
۱-۵۲/۰۰۰/۰۰۰-۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰-
۱۶ و ۳-۴۴/۰۰۰/۰۰۰-۸۶/۰۰۰/۰۰۰-
۱۵ و ۲-۳۷/۴۰۰/۰۰۰-۷۴/۰۰۰/۰۰۰-
۱۴-۱۳-۷-۵-۴-۳۲/۷۰۰/۰۰۰۴۷/۵۰۰/۰۰۰۶۲/۴۰۰/۰۰۰-
۱۲-۱۱-۹۱۴/۳۰۰/۰۰۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۶۰۰/۰۰۰۴۸/۳۰۰/۰۰۰۹۳/۰۰۰/۰۰۰
۸-۱۰-۶۱۲/۳۰۰/۰۰۰۲۲/۵۰۰/۰۰۰۳۱/۶۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار