روزنامه سراسری ارک

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه سراسری ارک (سال ۱۳۹۵)

صفحه۱/۸ صفحه۱/۶ صفحه۱/۴ صفحهنیم صفحهصفحه کاملشانه چپ لوگو
اول۳/۵۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰-۵/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۲/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
آخر۲/۵۰۰/۰۰۰۳/۳۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰-

این مطلب را به اشتراک بگذار