روزنامه سایه

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه سایه سال ۹۷

صفحه /ابعادیک کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۴/۴۰۰/۰۰۰۲۶/۴۰۰/۰۰۰۵۲/۸۰۰/۰۰۰۱۰۵/۶۰۰/۰۰۰-----
دوم یا سوم۱/۷۶۰/۰۰۰۱۰/۵۰۰/۰۰۰۲۱/۱۰۰/۰۰۰۴۲/۲۰۰/۰۰۰۸۴/۴۰۰/۰۰۰
داخلی۸۸۰/۰۰۰۵/۲۰۰/۰۰۰۱۰/۵۰۰/۰۰۰۲۱/۱۰۰/۰۰۰۴۲/۲۰۰/۰۰۰
آخر۲/۶۴۰/۰۰۰۱۵/۸۰۰/۰۰۰۳۱/۶۰۰/۰۰۰۶۳/۲۰۰/۰۰۰۱۲۶/۴۰۰/۰۰۰

 

این مطلب را به اشتراک بگذار