روزنامه سالدران

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه سالدران شهرکرد (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه ۸*۴۱/۲ صفحه
اول رنگی۳/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۲/۲۰۰/۰۰۰۴۳/۲۰۰/۰۰۰
داخلی (سیاه و سفید)۱/۸۰۰/۰۰۰۲۸/۸۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار