روزنامه زمان

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه زمان (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادریک کادر ۸/۴*۳/۷ دو کادر۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول۸/۵۰۰/۰۰۰۱۷/۰۰۰/۰۰۰۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰
دوم۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
سوم۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
۴،۵،۶۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۷،۸،۹۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۱ و ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰
آخر۷/۲۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۸۶/۴۰۰/۰۰۰۱۷۲/۸۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار