روزنامه رسالت

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه رسالت

صفحه / کادر۱ کادر ۳*۷/۵۲ کادر۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۸۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰----
دوم۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰----
سوم۳/۵۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰
چهارم۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰----
۹ تا ۱۱ (داخلی)۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰
آخر۴/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰

هزینه درج آگهی دعوت مجمع هر کادری ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذار