روزنامه راه مردم

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه راه مردم (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر پایه ۷/۸ * ۳/۵۶ کادر (۱/۸ صفحه)۱۲ کادر (۱/۴ صفحه)۲۴ کادر (۱/۲ صفحه)۴۸ کادر (تمام صفحه)
اول۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰-
سوم۳/۵۰۰/۰۰۰۲۱/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۲/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۸۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحه آخر۴/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار