روزنامه خراسان ورزشی

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه خراسان ورزشی (سال ۱۳۹۵)

صفحهیک کادر۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۱/۱۰۰/۰۰۰۳۳/۰۰۰/۰۰۰۶۶/۰۰۰/۰۰۰-
دوم۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۵۷/۰۰۰/۰۰۰
سوم۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰-
آخر۷۵۰/۰۰۰۲۲/۵۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰-
این مطلب را به اشتراک بگذار