روزنامه جوان

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه جوان سال ۹۷

صفحه / کادر۱ کادر ۲ کادر۳ کادر۴ کادر ۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول ۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰----
دوم (سیاسی)۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰----
سوم (جامعه)۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰----
چهارم (اقتصادی)۷/۲۰۰/۰۰۰۱۴/۴۰۰/۰۰۰۲۱/۶۰۰/۰۰۰۲۸/۸۰۰/۰۰۰۴۳/۲۰۰/۰۰۰۸۶/۴۰۰/۰۰۰۱۷۲/۸۰۰/۰۰۰----
حوادث۷/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۵۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰----
ورزشی۲/۷۵۰/۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰۱۱/۲۵۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۵۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰----
صفحات داخلی۴/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۵۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰
بین الملل ما قبل آخر۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰----
آخر۱۲/۶۰۰/۰۰۰۲۵/۲۰۰/۰۰۰۳۷/۸۰۰/۰۰۰۵۰/۴۰۰/۰۰۰۷۵/۶۰۰/۰۰۰۱۵۱/۲۰۰/۰۰۰۳۰۲/۴۰۰/۰۰۰----
ترحیم و تبریک۷/۵۰۰/۰۰۰---------------------------------

 

این مطلب را به اشتراک بگذار