روزنامه تعادل

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ اگهی در روزنامه تعادل ۱۳۹۶

صفحهکادر پایه ۷/۸ * ۳/۵ ۲ کادر ۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰-
دوم۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
سوم۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰
چهارم و ماقبل آخر۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰
پنجم۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (۶ الی ۱۵)۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰
تسلیت (داخلی)۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰-
این مطلب را به اشتراک بگذار