روزنامه تجارت

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه تجارت سال ۹۷

صفحه / کادر۱ کادر۲ کادر۴ کادر۶ کادر ۸ کادر۱/۴ صفحهنیم صفحه
اول۱۱/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۰۰۰/۰۰۰۴۴/۰۰۰/۰۰۰۶۶/۰۰۰/۰۰۰۸۸/۰۰۰/۰۰۰۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰
سوم۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۳/۵۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۱/۰۰۰/۰۰۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰
یازدهم (رنگی)۴/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰
آخر۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۵۶/۰۰۰/۰۰۰۷۷/۰۰۰/۰۰۰۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰
گوشواره صفحه اول۳۵/۰۰۰/۰۰۰------

 

این مطلب را به اشتراک بگذار