روزنامه بهار

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه بهار (سال ۱۳۹۵)

صفحاتیک کادر۲ کادر۴ کادر۶ کادر۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰-
سوم۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰-
صفحات داخلی۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰۶۵/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
تسلیت و ترحیم۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۰۰۰/۰۰۰-
این مطلب را به اشتراک بگذار