روزنامه بشارت یزد

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه بشارت یزد (سال ۱۳۹۵)

شماره صفحهیک کادریک هشتمیک چهارمنیم صفحهتمام صفحه
۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰----
۲۵/۸۰۰/۰۰۰۴۶/۴۰۰/۰۰۰۹۲/۸۰۰/۰۰۰۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰----
۳۷/۲۰۰/۰۰۰۵۷/۶۰۰/۰۰۰۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰----
۵۶/۱۰۰/۰۰۰۴۸/۸۰۰/۰۰۰۹۷/۶۰۰/۰۰۰۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۴/۵۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۱۵/۲۰۰/۰۰۰۴۱/۶۰۰/۰۰۰۸۳/۲۰۰/۰۰۰۱۶۶/۰۰۰/۰۰۰----
۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰----
این مطلب را به اشتراک بگذار