روزنامه بشارت نو

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه بشارت نو (سال ۱۳۹۵)

با کاغذ روزنامه ای و توزیع سراسری

صفحه / کادرکادر پایه۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول (رنگی)۳/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (رنگی)۱/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰
آخر (رنگی)۱/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰
گزارش ویژه (داخلی رنگی)۲۴/۰۰۰/۰۰۰--------
گزارش ویژه (آخر رنگی)۳۶/۰۰۰/۰۰۰--------

این مطلب را به اشتراک بگذار