روزنامه بانی فیلم

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه بانی فیلم (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر (۵X11)۱/۸ صفحه (۴ کادر)۱/۴ صفحه (۸ کادر)۱/۲ صفحه (۱۶ کادر)تمام صفحه (۳۲ کادر)
----۳۱/۰۰۰/۰۰۰۶۱/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰----
----۱۶/۰۰۰/۰۰۰۳۱/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰----
۴/۵۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰
۷/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۰۰۰/۰۰۰۴۳/۰۰۰/۰۰۰۸۵/۵۰۰/۰۰۰۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار