روزنامه ایمان

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ایمان (صبح قم) (سال ۱۳۹۶)

صفحه یک کادر ۸x3/5
اول۴/۰۰۰۰/۰۰۰
داخلی۲/۰۰۰/۰۰۰
آخر۳/۴۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار