روزنامه ایران نیوز

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ایران نیوز (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادریک کادر (۷*۳.۵)۶ کادر (۱/۸ صفحه)۱۲ کادر (۱/۴ صفحه)۲۴ کادر (۱/۲ صفحه)۴۸ کادر (تمام صفحه)گوشواره (۸*۵)
اول۶/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰----۱۸/۰۰۰/۰۰۰
دوم۳/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰--------
سوم۳/۵۰۰/۰۰۰۲۱/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰--------
داخلی۲/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰----
صفحه آخر۴/۵۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در نیازمندیهای روزنامه ایران نیوز

مدت قراردادروزنامهیکسالهشش ماههسه ماهه
مبلغ هر کادر (روزانه)۵۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار