روزنامه امید مردم

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه روزنامه امید مردم یاسوج (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه ۸X35۱/۸ صفحه۱/۸ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۲۹۱/۵۰۰۱/۷۵۰/۱۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰----
داخلی۱۴۴/۰۰۰۸۶۳/۵۰۰۱/۷۲۹/۲۰۰۳/۴۵۸/۴۰۰۶/۹۱۹/۴۰۰
آخر۲۰۸/۴۵۰۱/۲۵۰/۷۰۰۲/۵۰۱/۴۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰
 قیمت ها به تومان می باشد.
این مطلب را به اشتراک بگذار