روزنامه امتیاز

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه امتیاز (سال ۱۳۹۴)

صفحه / کادریک کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحهگوشواره (۴.۵*۱۷.۵)آویز (۵.۴*۱۷.۵)
اول۱۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰----۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰
دوم۶/۵۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۸/۰۰۰/۰۰۰۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰------------
سوم۷/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰------------
داخلی۶/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰--------
آخر۸/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰--------

این مطلب را به اشتراک بگذار