روزنامه الوفاق

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه الوفاق (سال ۱۳۹۵)

صفحهیک کادردو کادر ۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۹/۵۰۰/۰۰۰۱۹/۰۰۰/۰۰۰۵۷/۰۰۰/۰۰۰۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰-
دوم۴/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰-
سوم۵/۶۰۰/۰۰۰۱۱/۲۰۰/۰۰۰۳۳/۶۰۰/۰۰۰۶۷/۲۰۰/۰۰۰۱۳۴/۴۰۰/۰۰۰-
چهارم و نهم۳/۴۰۰/۰۰۰۶/۸۰۰/۰۰۰۲۰/۴۰۰/۰۰۰۴۰/۸۰۰/۰۰۰۸۱/۶۰۰/۰۰۰-
داخلی ۵ تا ۸۳/۳۰۰/۰۰۰۴/۶۰۰/۰۰۰۱۲/۸۰۰/۰۰۰۳۷/۶۰۰/۰۰۰۵۵/۲۰۰/۰۰۰۱۱۰/۴۰۰/۰۰۰
دهم۳/۱۰۰/۰۰۰۶/۲۰۰/۰۰۰۱۸/۶۰۰/۰۰۰۳۷/۲۰۰/۰۰۰۷۴/۴۰۰/۰۰۰-
ماقبل آخر۳/۸۰۰/۰۰۰۷/۶۰۰/۰۰۰۲۲/۸۰۰/۰۰۰۴۵/۶۰۰/۰۰۰۹۱/۲۰۰/۰۰۰-
آخر۷/۳۰۰/۰۰۰۱۴/۶۰۰/۰۰۰۴۳/۸۰۰/۰۰۰۸۷/۶۰۰/۰۰۰۱۷۵/۲۰۰/۰۰۰-
این مطلب را به اشتراک بگذار