روزنامه افکار

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه افکار (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه ۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول۴۰.۰۰۰.۰۰۰۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰-----
دوم۱۱.۴۰۰.۰۰۰۱۳۶.۸۰۰.۰۰۰۲۷۳.۶۰۰.۰۰۰
سوم۱۵.۶۰۰.۰۰۰۱۸۷.۲۰۰.۰۰۰۳۸۷.۴۰۰.۰۰۰
داخلی۸.۸۰۰.۰۰۰۱۰۵.۶۰۰.۰۰۰۲۱۱.۲۰۰.۰۰۰
آخر۲۱.۸۰۰.۰۰۰۲۶۱.۶۰۰.۰۰۰۵۲۳.۲۰۰.۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار