روزنامه افکار

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه افکار (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه ۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰----
گوشواره صفحه اول۱۲/۰۰۰/۰۰۰------------
دوم۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
سوم۶/۵۰۰/۰۰۰۷۸/۰۰۰/۰۰۰۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰
پنجم۵/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
ششم۴/۵۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰
چهارم و نهم۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
هشتم و دهم۳/۵۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰
آخر۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار