روزنامه اسرار

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه اسرار (سال ۱۳۹۵)

صفحه۱ کادر (۸*۳/۵)۲ کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
دوم۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
سوم (رنگی)۸/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (رنگی)۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (سیاه و سفید)۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰
آخر۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار