روزنامه استانی خراسان

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه خراسان رضوی (سال ۱۳۹۷)

صفحه / کادریک کادر۳۰ کادر (۱/۴ صفحه)۶۰ کادر (۱/۲ صفحه)۱۱۴ کادر (تمام صفحه)
اول۱/۱۰۰/۰۰۰۳۳/۰۰۰/۰۰۰--
صفحه ۲ و ۳ و ۷۶۲۰/۰۰۰۱۸/۶۰۰/۰۰۰۳۷/۲۰۰/۰۰۰۷۰/۶۸۰/۰۰۰
صفحه ۴ و ۵ و ۶۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۵۷/۰۰۰/۰۰۰
صفحه آخر۷۵۰/۰۰۰۲۲/۵۰۰/۰۰۰--

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه خراسان شمالی / خراسان جنوبی (کادر ۲*۵) (سال ۱۳۹۶)

اندازهخراسان شمالیخراسان جنوبی
صفحه اول۴۰۰/۰۰۰۲۵۰/۰۰۰
صفحات ۲ و ۳ و ۷۲۴۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰
صفحات ۴ و ۵ و ۶۱۲۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰
صفحه آخر (۸)۳۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار