روزنامه اخبار صنعت

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه اخبار صنعت (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادریک کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۱۲/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰---
دوم۸/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰---
سوم۹/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۸۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰---
داخلی۸/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰
آخر۱۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار