روزنامه ابتکار جنوب

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ابتکار جنوب (سال ۱۳۹۵)

(روزنامه صبح استان کهکیلویه و بویر احمد)

صفحهکادر ۸/۵ * ۳/۵ ۱۲ کادر (۱/۴ صفحه)۲۴ کادر (۱/۲ صفحه)تمام صفحه
اول (رنگی)۲/۷۰۰/۰۰۰۳۲/۴۰۰/۰۰۰۶۴/۸۰۰/۰۰۰-
آخر (رنگی)۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (سیاه و سفید)۱/۵۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار