روزنامه آوای خراسان جنوبی

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه آوای خراسان جنوبی (سال ۱۳۹۵)

روی روزنامه (صفحه اول) رنگی۲۵۰/۰۰۰
پشت جلد (صفحه آخر) رنگی۲۰۰/۰۰۰
صفحه ۲ (تک رنگ)۱۳۰/۰۰۰
صفحه ۳ (تک رنگ)۱۲۰/۰۰۰
صفحه ۴ (تک رنگ)۱۰۰/۰۰۰
صفحه ۵ (تک رنگ)۱۰۰/۰۰۰
صفحه ۶ (تک رنگ)۱۰۰/۰۰۰
صفحه ۷ (تک رنگ)۱۰۰/۰۰۰
گوشواره صفحه اول (رنگی)۱۸۰/۰۰۰
رپرتاژ خبری نیم صفحه ۲ (تک رنگ)۱۲/۰۰۰/۰۰۰
رپرتاژ خبری نیم صفحه ۳ (تک رنگ)۱۴/۰۰۰/۰۰۰
رپرتاژ خبری نیم صفحه ۴و۷ (تک رنگ)۱۰/۰۰۰/۰۰۰
رپرتاژ خبری نیم صفحه پشت جلد (رنگی)۱۷/۰۰۰/۰۰۰
رپرتاژ خبری تمام صفحه ۲ (تک رنگ)۲۱/۰۰۰/۰۰۰
رپرتاژ خبری تمام صفحه ۳ (تک رنگ)۲۴/۰۰۰/۰۰۰
رپرتاژ خبری تمام صفحه ۴و۷ (تک رنگ)۱۸/۰۰۰/۰۰۰
رپرتاژ خبری تمام صفحه پشت جلد (رنگی)۳۰/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در روزنامه روزنامه آوای خراسان جنوبی توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار