روزنامه آنزان

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی ارگانی در روزنامه آنزان استان خوزستان (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادر۱ کادر۶ کادر۱۲ کادر (۱/۴ صفحه)۲۴ کادر (۱/۲ صفحه)۴۸ کادر (تمام صفحه)
صفحه ۱ (رنگی)۱/۹۰۰/۰۰۰۱۱/۴۰۰/۰۰۰۲۲/۸۰۰/۰۰۰۴۵/۶۰۰/۰۰۰۹۱/۳۰۰/۰۰۰
صفحات ۲ و ۳ (سیاه و سفید)۱/۲۵۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ۴و۵و۶و۷ (سیاه و سفید)۱/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰
صفحه آخر (رنگی)۱/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۲۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار