روزنامه آرمان امروز

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج اگهی در روزنامه آرمان امروز (سال ۱۳۹۷)

صفحه / کادریک کادردوکادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۲۲/۰۰۰/۰۰۰۴۴/۰۰۰/۰۰۰۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰۵۲۸/۰۰۰/۰۰۰---
دوم۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰۳۴۲/۰۰۰/۰۰۰
سوم۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰
چهارم۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰----
پنجم تا پانزدهم۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰----
این مطلب را به اشتراک بگذار