روزنامه آراز

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه آراز ارومیه (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه ۷.۵*۳.۵۱/۲ صفحه
اول رنگی۳/۰۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ و ۳ (سیاه و سفید)۸۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (سیاه و سفید)۶۵۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۲/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار