روزنامه آذربایجان

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه آذربایجان (سال ۱۳۹۵)

صفحه /کادر۱/۲۴ صفحه۱/۲۰ صفحه۱/۱۶ صفحه۱/۱۲ صفحه۱/۱۰ صفحه۱/۸ صفحه۱/۶ صفحه۱/۴ صفحه۱/۳ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
صفحه اول (۴ رنگ)۱/۷۰۰/۰۰۰۲/۲۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۵۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰-
صفحه اول (تک رنگ)۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۷۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۸/۵۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۷/۰۰۰/۰۰۰-
صفحات داخلی (۴ رنگ)۱/۲۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی (تک رنگ)۸۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۲۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۷/۰۰۰/۰۰۰
صفحه آخر (۴ رنگ)۱/۵۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۳۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰
صفحه آخر (تک رنگ)۱/۲۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در روزنامه آذربایجان توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار