راهنمای مشاغل کرج

تعرفه درج آگهی در راهنمای مشاغل کرج (سال ۱۳۹۵)

محل درج آگهیابعادمحدوده های ۱ تا ۴محدوده های ۵ تا ۱۱
روی جلد۲۰*۱۷۲/۶۴۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰
پست جلد۲۰*۱۷۲/۱۶۰/۰۰۰۱/۹۸۰/۰۰۰
داخل جلد/صفحه یک۲۰.۴*۱۵.۲۱/۳۲۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰
داخل پشت جلد/صفحه روبرو۲۰.۴*۱۵.۲۱/۱۵۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
استپ۲۴*۱۷۱/۴۴۰/۰۰۰۱/۴۴۰/۰۰۰
استپ و روبرو۲۴*۱۷ و ۲۰.۴*۱۵.۲۲/۱۵۰/۰۰۰۲/۱۵۰/۰۰۰
دو صفحه خاص۲۰.۴*۳۲.۲۱/۶۲۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰
نیم صفحه خاص۱۰.۱*۱۵.۲۵۸۰/۰۰۰۵۳۰/۰۰۰
صفحات خاص ( ۲ الی ۲۱)
صفحات خاص (۲ الی ۱۵ برای مناطق ۵ تا ۱۱)
۲۰.۴*۱۵.۲۹۲۰/۰۰۰۸۴۰/۰۰۰
محل درج آگهیابعادقیمت
تمام صفحه۲۰.۴*۱۵.۲۷۴۰/۰۰۰
دو صفحه روبروی هم۲۰.۴*۳۲.۲۱/۳۵۰/۰۰۰
نیم صفحه۱۰.۱*۱۵.۲۴۰۰/۰۰۰
۱/۴ صفحه۷.۵*۱۰.۱۲۴۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار