دنیای زنان

   سفارش آنلاین آگهی

صفحهمبلغ - ریال
پشت جلد۵۰/۰۰۰/۰۰۰
داخل روی جلد ۴ رنگ۴۳/۰۰۰/۰۰۰
داخل پشت جلد۳۶/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی ممتاز اول۲۴/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی ممتاز آخر۱۸/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی متن۲۲/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار