دنیای خودرو

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ اگهی در هفته نامه دنیای خودرو سال ۹۷

صفحهیک کادر ۷*۳/۳یک هشتم صفحهیک چهارم صفحهنصف صفحهتمام صفحه
اول۱۴/۸۰۰/۰۰۰۸۸/۰۰۰/۰۰۰۱۷۶/۰۰۰/۰۰۰۳۵۲/۰۰۰/۰۰۰-
دوم۱۲/۰۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰-
سوم۱۲/۸۰۰/۰۰۰۷۶/۰۰۰/۰۰۰۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰۳۰۴/۰۰۰/۰۰۰۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی زوج۹/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی فرد۱۰/۲۰۰/۰۰۰۵۸/۰۰۰/۰۰۰۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ممتاز داخلی زوج۱۱/۰۰۰/۰۰۰۶۶/۰۰۰/۰۰۰۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰
ممتاز داخلی فرد۱۱/۶۰۰/۰۰۰۶۸/۰۰۰/۰۰۰۱۳۶/۰۰۰/۰۰۰۲۷۲/۰۰۰/۰۰۰۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰
مقابل پوستر۱۰/۴۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰
ما قبل آخر۱۰/۸۰۰/۰۰۰۶۴/۰۰۰/۰۰۰۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰۲۵۶/۰۰۰/۰۰۰۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰
آخر۱۳/۶۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار