خودرو امروز

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در هفته نامه خودرو امروز (سال ۱۳۹۵)

صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰----
داخلی۵۰/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار