خراسان

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه خراسان (سال ۱۳۹۷)

صحفهکادر پایه ۱/۸*۶یک چهارم صفحه
اول رنگی۶.۳۵۰.۰۰۰۲۴۷.۶۵۰.۰۰۰
آخر رنگی۳.۶۰۰.۰۰۰۱۴۰.۴۰۰.۰۰۰
دوم و سوم رنگی۲.۲۵۰.۰۰۰۸۷.۷۵۰.۰۰۰
۴,۱۳,۱۴ رنگی۱.۳۵۰.۰۰۰۵۲.۶۵۰.۰۰۰
۵،۶،۱۰،۱۲۱.۱۵۰.۰۰۰۴۴.۸۵۰.۰۰۰
۷ رنگی۱.۷۵۰.۰۰۰۶۸.۲۵۰.۰۰۰
۸ ، ۹ ویژه آژانس مسافرتی۹۵۰.۰۰۰۳۷.۰۵۰.۰۰۰
۱۱-۹-۸ رنگی۱.۲۵۰.۰۰۰۴۸.۷۵۰.۰۰۰

تعرفه چاپ آگهی در نیازمندیهای روزنامه خراسان (سال ۱۳۹۷)

صحفه کادر ۱/۷*۳/۵
کادر ویژه صفحه اول۵۸۰/۰۰۰
کادر ویژه داخلی۲۲۵/۰۰۰
کادر معمولی (سیاه و سفید)۱۰۵/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار