خبر ورزشی ۹۴

دریافت تعرفه سفارش آنلاین آگهی

صفحه / اندازه (cm)یک کادر
(۳/۲ * ۹/۷)
۱/۸ صفحه
(۱۴ * ۱۹/۷)
۱/۴ صفحه
(۲۹/۳ * ۱۹/۷)
نیم صفحه
(۲۹/۳ * ۴۰)
تمام صفحه
(۵۸/۵ * ۴۰)
اول۱۲.۵۰۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰-
دوم۴.۸۰۰.۰۰۰۳۸.۴۰۰.۰۰۰۷۶.۸۰۰.۰۰۰۱۵۳.۶۰۰.۰۰۰-
سوم۶.۰۰۰.۰۰۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰-
پنجم۵.۱۰۰.۰۰۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰۸۱.۶۰۰.۰۰۰۱۶۳.۲۰۰.۰۰۰۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰
داخلی (۴،۷،۸،۹،۱۰)۳.۷۵۰.۰۰۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱۴.۳۰۰.۰۰۰۳۴.۴۰۰.۰۰۰۶۸.۸۰۰.۰۰۰۱۳۷.۶۰۰.۰۰۰-
۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰-
این مطلب را به اشتراک بگذار