خبر جنوب شیراز

 سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش آگهی در روزنامه خبر جنوب (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر نمونه ۷/۵*۲۱/۲ صفحه
اول «رنگی»۲/۰۸۰/۰۰۰------
آخر«رنگی»۱/۳۰۰/۰۰۰۶۲/۴۰۰/۰۰۰
دوم و سوم (سیاه و سفید)۵۶۰/۰۰۰۲۶/۸۸۰/۰۰۰
حوادث (سیاه و سفید)۴۶۰/۰۰۰۲۲/۰۸۰/۰۰۰
داخلی (سیاه و سفید)۴۰۰/۰۰۰۱۹/۲۰۰/۰۰۰
اول جنوب (رنگی)۱/۰۴۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰
اول ورزشی (رنگی)۸۰۰/۰۰۰۳۸/۴۰۰/۰۰۰
گردشگری و آخر ورزشی ۷۰۰/۰۰۰۳۳/۶۰۰/۰۰۰
آخر (سیاه و سفید)۶۵۰/۰۰۰۳۱/۲۰۰/۰۰۰
داخلی جنوب و ورزشی۴۶۰/۰۰۰۲۲/۰۸۰/۰۰۰
نیازمندیها۳۰۰/۰۰۰۱۴/۴۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار