مجله خانواده

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج اگهی در مجله خانواده (سال ۱۳۹۵)

صفحهابعادتمام صفحه - ریال
رنگی پشت جلدتمام صفحه۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم گلاسه (داخل روی جلد)تمام صفحه۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰
سوم گلاسه (داخل پشت جلد)تمام صفحه۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
جلد مکرر (گلاسه)تمام صفحه۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ویژهتمام صفحه۷۵/۰۰۰/۰۰۰
وسط جدول۳.۵*۷.۳۴/۵۰۰/۰۰۰
صفحات داخلیتمام صفحه
۱/۲ صفحه
۱/۴ صفحه
۱/۸ صفحه
۴۴/۰۰۰/۰۰۰
۲۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۳/۰۰۰/۰۰۰
۷/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار