جهان صنعت

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه جهان صنعت سال ۱۳۹۷

اندازهیک کادریک چهارم صفحهیک دوم صفحه
۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰۲۵۲/۰۰۰/۰۰۰۵۰۴/۰۰۰/۰۰۰
۲۱۲/۵۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳۱۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰
۴ و ۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
۵۹/۵۰۰/۰۰۰۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (۷-۱۴)۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۶۱۷/۰۰۰/۰۰۰۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰۴۰۸/۰۰۰/۰۰۰

 

این مطلب را به اشتراک بگذار