جهان اقتصاد

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه جهان اقتصاد (سال ۱۳۹۷)

صفحهکادر پایه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۲۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰----
گوشواره اول۲۷/۶۰۰/۰۰۰------------
دوم۱۳/۲۰۰/۰۰۰۱۵۸/۴۰۰/۰۰۰۳۱۶/۸۰۰/۰۰۰۶۳۳/۶۰۰/۰۰۰
سوم۱۲/۵۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۷/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰
آخر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (ویژه نامه)۵/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
رپرتاژ شهرستان-۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار