جام جم

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه جام جم سال ۱۳۹۶

صفحه / کادریک کادر۲ کادر۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه تمام صفحه
۱۵۲/۵۰۰/۰۰۰۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰--------
۲۱۸/۵۰۰/۰۰۰۳۷/۰۰۰/۰۰۰۲۲۲/۰۰۰/۰۰۰۴۴۴/۰۰۰/۰۰۰--------
۳۲۳/۰۰۰/۰۰۰۴۶/۰۰۰/۰۰۰۲۷۶/۰۰۰/۰۰۰۵۵۲/۰۰۰/۰۰۰--------
۴۱۴/۵۰۰/۰۰۰۲۹/۰۰۰/۰۰۰۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰۳۴۸/۰۰۰/۰۰۰--------
۵ (رسانه / حوادث)۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰--------
۶۹/۲۰۰/۰۰۰۱۸/۴۰۰/۰۰۰۱۱۰/۴۰۰/۰۰۰۲۲۰/۸۰۰/۰۰۰--------
۷۹/۳۰۰/۰۰۰۱۸/۶۰۰/۰۰۰۱۱۱/۶۰۰/۰۰۰۲۲۳/۲۰۰/۰۰۰--------
داخلی (۸ و ۱۰ الی ۱۴ و ۱۶)۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰
اول ورزشی (۹)۱۱/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۰۰۰/۰۰۰۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰--------
ایران (۱۵)۹/۲۰۰/۰۰۰۱۸/۴۰۰/۰۰۰۱۱۰/۴۰۰/۰۰۰۲۲۰/۸۰۰/۰۰۰--------
جامعه (۱۷)۱۱/۳۰۰/۰۰۰۲۲/۶۰۰/۰۰۰۱۳۵/۶۰۰/۰۰۰۲۷۱/۲۰۰/۰۰۰--------
ورزش (۱۸)۱۲/۵۰۰/۰۰۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰--------
حوادث (۱۹)۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰--------
آخر۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰--------
آگهی تسلیت-----

تعرفه چاپ آگهی در ویژه نامه های (سرپرستی استان البرز و شهرستان های غرب استان تهران)

صفحهکادر پایه۲ کادر۴ کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۱/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰---
داخلی۶۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰۳/۶۰۰/۰۰۰۷/۲۰۰/۰۰۰۱۴/۴۰۰/۰۰۰۲۸/۸۰۰/۰۰۰
آخر۷۰۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰۲/۸۰۰/۰۰۰۴/۲۰۰/۰۰۰۸/۴۰۰/۰۰۰۱۶/۸۰۰/۰۰۰---

تعرفه چاپ آگهی در نیازمندیهای جام جم استان تهران و البرز

صفحه اندازه کادربها کادر یک ستونی (۳*۲)بهای کادر دو ستونی (۴*۵/۶)
اول (چهار رنگ)۴*۵/۶-۱/۲۰۰/۰۰۰
داخلی (دو رنگ)۳*۲۱۵۰/۰۰۰-
داخلی (چهار رنگ)۴*۵/۶-۸۰۰/۰۰۰
آخر (چهار رنگ)۴*۵/۶-۸۸۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار