روزنامه توریسم

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه توریسم (سراسری- امارت- بحرین) سال ۱۳۹۵
(پرتیراژترین روزنامه گردشگری و اقتصادی ایران)

صفحهکادر ۳×۷/۵۱/۸ صفحه۱/۲ صفحه
اول رنگی۳/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰
داخلی رنگی۱/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۳۲/۰۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۲/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۶۴/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار