ماهنامه Express News

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در ماهنامه Express News (سال ۱۳۹۵)

رنگی پشت جلد۳۵/۰۰۰/۰۰۰
رنگی داخل روی۱۵/۰۰۰/۰۰۰
رنگی داخل پشت جلد۱۲/۰۰۰/۰۰۰
رنگی داخل هر صفحه۸/۰۰۰/۰۰۰
سیاه و سفید هر صفحه۴/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار