تعرفه آگهی روزنامه باختر کرمانشاه

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در  روزنامه باختر کرمانشاه (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادریک کادر
(۴*۴)
دو کادر
(۴*۱۰)
۸*۱۰۱/۸ صفحه
(۱۵*۸)
۱/۶ صفحه
(۱۰*۲۰)
۱/۴ صفحه
(۱۵*۲۰)
۱/۲ صفحه
(۳۰*۲۰)
اول۴۵۰/۰۰۰۹۰۰/۰۰۰۱/۸۰۰/۰۰۰۲/۷۵۰/۰۰۰۳/۶۵۰/۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰
داخلی--۱/۱۵۰/۰۰۰۱/۷۵۰/۰۰۰۲/۳۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰
آخر۳۲۰/۰۰۰۶۵۰/۰۰۰۱/۳۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۲/۶۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در  روزنامه باختر کرمانشاه توسط شبکه پذیرش آگهی

“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”

تلفن سفارش آگهی: ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

این مطلب را به اشتراک بگذار