تعرفه آگهی در روزنامه کار و کارگر ۱۳۹۷

با توجه به بروزرسانی سایت ، تعرفه ها موقتا بصورت اسکن شده قرار گرفته است .

تعرفه سال کار و کارگر در سال ۹۷ بدون تغییر می باشد

این مطلب را به اشتراک بگذار