تعرفه آگهی در روزنامه اصفهان زیبا

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه اصفهان زیبا (سال ۱۳۹۵)

صفحه۱ کادر۳ کادر۶ کادر ۱/۸ صفحه۱۲ کادر ۱/۴ صفحه۲۴ کادر ۱/۲ صفحه۴۸ کادر تمام صفحه
اول۲/۴۰۰/۰۰۰۷/۲۰۰/۰۰۰۱۴/۴۰۰/۰۰۰۲۸/۸۰۰/۰۰۰۵۷/۶۰۰/۰۰۰-
داخلی۱/۰۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰
آخر۱/۸۰۰/۰۰۰۵/۴۰۰/۰۰۰۱۰/۸۰۰/۰۰۰۲۱/۶۰۰/۰۰۰۴۳/۲۰۰/۰۰۰۸۶/۴۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در روزنامه اصفهان زیبا توسط شبکه پذیرش آگهی

“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”

تلفن سفارش آگهی: ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

این مطلب را به اشتراک بگذار