بشیر مازندران

 سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه بشیر مازندران (سال ۱۳۹۵)

صحفهکادر ۳×۹۱/۲ صفحه
اول۳/۵۰۰/۰۰۰۶۳/۰۰۰/۰۰۰
دوم و سوم۳/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۲/۰۰۰/۰۰۰۳۲/۴۰۰/۰۰۰
آخر۳/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار