ایران ورزشی

تعرفه درج آگهی در روزنامه ایران ورزشی (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادر۱ کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۱۰/۵۰۰/۰۰۰۶۳/۰۰۰/۰۰۰۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰۲۵۲/۰۰۰/۰۰۰----
دوم۴/۱۰۰/۰۰۰۲۴/۶۰۰/۰۰۰۴۹/۲۰۰/۰۰۰۹۸/۴۰۰/۰۰۰----
سوم۵/۳۰۰/۰۰۰۳۱/۸۰۰/۰۰۰۶۳/۶۰۰/۰۰۰۱۲۷/۲۰۰/۰۰۰----
چهارم و دهم۳/۴۰۰/۰۰۰۲۰/۴۰۰/۰۰۰۴۰/۸۰۰/۰۰۰۸۱/۶۰۰/۰۰۰----
داخلی از صفحه ۵ تا ۹۲/۷۰۰/۰۰۰۱۶/۲۰۰/۰۰۰۳۲/۴۰۰/۰۰۰۶۴/۸۰۰/۰۰۰----
ماقبل آخر۳/۸۰۰/۰۰۰۲۲/۸۰۰/۰۰۰۴۵/۶۰۰/۰۰۰۹۱/۲۰۰/۰۰۰۱۲۹/۶۰۰/۰۰۰
آخر۶/۵۰۰/۰۰۰۳۹/۰۰۰/۰۰۰۷۸/۰۰۰/۰۰۰۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰----
این مطلب را به اشتراک بگذار